previous pauseresume next

خدمات آموزشی و ارتقای سلامت عمومی

 ۱-این مرکز با برگزاری دوره های مختلف آموزشی نظیر پست دکترای پزشکی روان تنی,برای روانپزشکان، پزشکان عمومی، روانشناسان و روان درمانگران  سعی در گسترش و افزایش آگاهی کادر بهداشت و سلامت روان نموده است. ۲- برگزاریسمینارهاوکنگره هاو همچنین برگزاری دوره های آموزشی یک ماهه برای رزیدنت های روانپزشکی،کارورزان، کارآموزان پزشکی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناز فعالیت های آموزشی این مرکز در سالهای اخیر میباشد . ۳- برای بیماران مراجعه کننده به کلینیک های روان تنی  و خانواده ها ی آنان  جلسات آموزشی در جهت افزایش آگاهی آنها از ماهیت بیماریهای روان تنی برگزار می گردد.