previous pauseresume next

معرفی مرکز

هدف کلی مرکز گسترش پژوهش در زمینه کاهش بار ناشی از بیماریهای مزمن، اختلالات عملکردی و روان تنی و همچنین بهبود ارائه خدمات به این دسته از بیماران در جهت کاهش افت عملکردی و از کار افتادگی می باشد.

در این راستا مرکز اهداف جزئی تری را دنبال می نماید از قبیل: ۱- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه پزشکی روان تنی و استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ها در جهت ارتقای سلامت جامعه  وبخصوص بیماران مزمن اختلالات عملکردی ۲- ارتقا سطح کیفی و کمی پژوهش در راستای لاین تحقیقاتی مرکز ۳-بهبود ارائه خدمات به بیماران روان تنی و کاهش آمار مراجعات  مکرر و کاهش ناتوانی وزمان بازگشت به کار. ۴- مشاركت فعال در امر آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد در زمينه هاي فوق و هدايت پايان نامه هاي رزيدنتي و PhD و دكتراي عمومي در راستاي اولويتهاي تحقيقاتي مركز.

همچنین جهت نیل به اهداف فوق، مرکز خدمات مختلفی در زمینه های درمانی، تحقیقاتی و آموزشی نیز ارائه می نماید.