previous pauseresume next

صورتجلسه شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات روان تني وگروه روانپزشكي -۱۱

بند ۱- پروپوزال نهايي رزیدنتی خانم دکتر آفرین کاظمیان تحت عنوان«تعیین اثربخشی ترکیب کندر، زنجبیل و گل بومادران در کاهش افسردگی، اضطراب و شدت علائم گوارشی بیماران مبتلا به سندرم روده حساس» به راهنمايي سركار خانم دكتر کتایون شفیعی و جناب آقای دکتر پیمان ادیبی مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.ضمناً طرح از نظرضرورت اجرا، اخلاقي بودن، انطباق با لاين تحقيقاتي مجري و بودجه نيز مورد تأييد     مي باشد.بند۲- عنوان طرح آزاد «بررسی مقایسه ای اثربخشی سه روش افزودن درمان شناختی رفتاری ویژه IBSو دارو ، درمان مبتنی بر معنویت و دارو و دارو درمانی، بر علایم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر» به مجریگری جناب آقای دکتر امراله ابراهیمی و دکتر حمید افشار قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.بند۳- عنوان طرح آزاد«تدوین یک مدل ساختاری از ارتباط بین سرمایه روانشناختی، فرسودگی شغلی، علایم روان شناختی، علایم روان تنی درمانگران کودکان سرطانی در بیمارستانهای شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳» به مجریگری جناب آقای دکتر امراله ابراهیمی و آقای حمید نصیری قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.بند۴- عنوان طرح آزاد «بررسی تأثیر یک دوره آموزش جنسی به روش گشتالت درمانی بر خود- طرحواره و عملکرد جنسی زنان متأهل مشارکت کننده» به مجریگری جناب آقای دکتر مهرداد صالحی و سرکار خانم دکتر میترا مولائی نژاد قرائت و مقرر گردید با تغییر عنوان طرح، در جلسه بعدی شورای پژوهشی مرکز روان تنی مجدداً مورد بحث قرار گیرد. بند۵- عنوان طرح آزاد «ویژگی های روان سنجی مقیاس stigma(Epilepsy stigma scale) در بیماران مبتلا به Epilepsyدر سال ۱۳۹۳» به مجریگری سرکار خانم نسرین مسائلی و جناب آقای دکتر مجید برکتین قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.بند۶-درخواست سرکار خانم دکتر شهلا آکوچکیان مبنی بر رزیدنتی شدن ۲ طرح آزاد تحت عناوین «بررسی اثربخشی آتروواستاتین بر درمان جاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس جبری مقاوم به درمان، ارجاعی به درمانگاه وسواس دارای کد مصوب ۲۹۳۱۱۶ و ماندگاری اثر شناخت رفتار درمانی مذهبی بر علائم اختلال وسواس جبری بیماران وسواس جبری با محتوای مذهبی طی پیگیری ۳ و ۶ ماهه » دارای کد مصوب ۲۹۳۱۱۷ به ترتیب به خانمها دکتر پریوش مشفق و دکتر رویا کریمی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.